Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ تصویب نامه های شماره ۵۱۹۴۳/ت۱۷۹۴۲هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۶، شماره ۶۱۵۰۱/ت۱۸۴۴۰هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶، شماره ۷۱۷۲۲/ت۱۹۰۸۲هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۶، شماره ۳۲۸۸۰/ت۲۳۱۳۶هـ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۹ و شماره ۲۵۱۰۲/ت۲۴۷۹۸هـ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۰ لغو می شوند

وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
وزارت آموزش وپرورش- وزارت رفاه وتأمین اجتماعی- وزارت علوم،تحقیقات وفناوری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14 / 5 / 1386 بنابه پیشنهاد شماره 30044 / 2270- 211 مورخ 4 / 8 / 1384 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
از تاریخ 1 / 1 / 1386 تصویب نامه های شماره 51943 /ت 17942 ه مورخ 31 / 1 / 1376،شماره 61501 /ت 18440 ه مورخ 11 / 5 / 1376،شماره 71722 /ت 19082 ه مورخ 16 / 10 / 1376،شماره 32880 /ت 23136 ه مورخ 27 / 7 / 1379 و شماره 25102 /ت 24798 ه مورخ 28 / 5 / 1380 لغو می شوند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 51943 /ت 17942 ه
تاریخ: 31 / 01 / 1376
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 10 / 1 / 1376 ،بنا به پیشنهاد شماره / 866 پ مورخ 29 / 10 / 1375 بنیاد امور بیماریهای خاص و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی صرف کمک به بنیاد امور بیماریهای خاص می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 61501 /ت 18440 ه
تاریخ: 11 / 05 / 1376
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 8 / 5 / 1376 بنا به پیشنهاد شماره 15055 / 21 / 2118 مورخ 7 / 5 / 1376 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرف کمک به مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان می شودبه عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 71722 /ت 19082 ه
تاریخ: 16 / 10 / 1376
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 14 / 10 / 1376 بنا به پیشنهاد شماره 21163 / 9354- 4 / 30 مورخ 4 / 9 / 1376 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
کلیه هزینه هائی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی صرف کمک به کانون بهبود و پرورش هموفیلیای ایران (جمعیت هموفیلیا) می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 32880 /ت 23136 ه
تاریخ: 27 / 07 / 1379
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 10 / 7 / 1379 بنا به پیشنهاد شماره 4311 / 310- 5 / 30 مورخ 4 / 4 / 1379 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی صرف کمک به انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران ((انجمن امداد ایران)) می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 25102 /ت 24798 ه
تاریخ: 28 / 05 / 1380
پیوست:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24 / 5 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 2339 / 470- 5 / 30 مورخ 30 / 2 / 1380 وزارت امور اقتصادی ودارایی به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:83354/ت34076هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ تصویب نامه های شماره ۵۱۹۴۳/ت۱۷۹۴۲هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۶، شماره ۶۱۵۰۱/ت۱۸۴۴۰هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶، شماره ۷۱۷۲۲/ت۱۹۰۸۲هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۶، شماره ۳۲۸۸۰/ت۲۳۱۳۶هـ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۹ و شماره ۲۵۱۰۲/ت۲۴۷۹۸هـ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۰ لغو می شوند