Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تصویب نامه در مورد هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و… به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مؤدیان

بخشنامه

بدینوسیله تصویب نامه شماره 219893 / ت 48071 ه مورخ 9 / 11 / 91 هیأت محترم وزیران که در روزنامه رسمی مورخ 15 / 11 / 91 آگهی گردیده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:
هیأت وزیران در جلسه مورخ 17 / 10 / 1391 بنا به پیشنهاد شماره 100159 / 10816 / 200 مورخ 28 / 5 / 91 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 12 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 تصویب نمود:
“هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده 2 قانون حمایت از احیاء،بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب می گردد:

1_ مصوب نمودن طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون های موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیاء بناها و بافت تاریخی)،گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن.

2_ تأمین هزینه های مذکور توسط بخش غیردولتی.

3_ تسلیم تأییدیه دستگاه اجرایی ذیربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مؤدی به انضمام تصویر طرح به اداره امور مالیاتی.

4_ ثبت و نگهداری هزینه های انجام شده در دفاتر قانون ی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه های مربوط و ارائه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده.

5_ انجام هزینه در موارد مذکور تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح.

6_ انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند (1) با تأیید دستگاه اجرایی ذیربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط .\”
در اجرای بند 4 تصویب نامه مذکور ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از اعلام شماره حساب بانکی مورد نظر از سوی مؤدی که صرفاً برای انجام هزینه های موضوع این تصویب نامه استفاده خواهد شد، تأییدیه لازم مبنی بر اعلام شماره حساب مذکور را به مؤدی تسلیم نمایند.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 219893 /ت 48071 ه
تاریخ: 09 / 11 / 1391
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17 / 10 / 1391 بنا به پیشنهاد شماره 100156 / 10816 / 200 مورخ 28 / 05 / 1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 12 قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری – مصوب 1389- تصویب نمود:
هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده 2قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب می گردد:

1_ مصوب نمودن طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون های موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی)،گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن.

2_ تأمین هزینه های مذکور توسط بخش غیردولتی.

3_ تسلیم تأئیدیه دستگاه اجرایی ذی ربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مؤدی به انضمام تصویب طرح به اداره امور مالیاتی.

4_ ثبت و نگهداری هزینه های انجام شده در دفاتر قانون ی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأئید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه های مربوط و ارایه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده.

5_ انجام هزینه در موارد مذکور حداکثر تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح.

6_ انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند (1) با تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:38408/230/د


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تصویب نامه در مورد هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و… به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مؤدیان